Obchodní podmínky internetového obchodu www.opravdovyvztah.cz

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu www.opravdovyvztah.cz Prodávající:Opravdový vztah s.r.o.IČ: 09849548místem podnikání: Vojtěšská 211/6, Praha 1, 110 00 email: dotazy@opravdovyvztah.cz tel: 724 535 399 Není plátcem DPH. Bankovní účet: 2001926103/2010Kupující: Fyzická a/nebo právnická osoba, která objednává zboží z internetového obchodu www.opravdovyvztah.cz. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.). Podáním závazné objednávky vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními a platebními podmínkami a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat.

2. Podmínky pro způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy

Zboží (e-booky, knihy a vstupenky na živé akce) je objednáváno na internetových stránkách www.opravdovyvztah.cz prostřednictvím elektronicky vyplněného formuláře ze strany kupujícího. Pouze řádně vyplněná objednávka obsahující veškeré předepsané náležitosti je považována za platnou. Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné.Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je považováno umístění a popis nabízeného zboží na internetových stránkách prodávajícího. Smlouva vzniká okamžikem odeslání objednávky (akceptací) kupujícím. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Odesláním objednávky kupující současně stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Odesláním objednávky akceptuje kupující výši ceny zboží, zvolený způsob dopravy, platební a veškeré ostatní sjednané podmínky.Kupující obdrží po odeslání své objednávky zálohovou fakturu se splatností 7 dní. Po jejím uhrazení bude kupujícímu vystaven daňový doklad a zasláno zboží. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Předmětem kupní smlouvy může být pouze zboží uvedené na internetových stránkách prodejce.

3. Cenové a platební podmínky

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní a poplatků. Poplatek za balné je součástí celkové ceny. Náklady za doručení zboží třetí osobou jsou v rámci objednávkového formuláře připočteny k ceně zboží. Poštovné činí 60 Kč s DPH. Případné náklady za zvolený způsob platby jsou v rámci objednávkového formuláře připočteny k ceně zboží.Kupující má 2 možnosti, jak uhradit cenu objednaného díla:Bankovním převodem – Kupující platbu provede přímo na účet prodávajícího uvedený v úvodních ustanoveních těchto obchodních podmínek, jakož i na internetových stránkách prodejce. Stejně tak bude příslušné číslo účtu součástí zálohové faktury. Jako variabilní symbol platby uvede kupující číslo objednávky. Objednávka bude zpracována a odeslána až poté, co bude platba uhrazena na účet.Platební kartou – Platba probíhá přes platební bránu společnosti GOPAY s.r.o. Objednávkový formulář je napojen na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou chráněna pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o. Případné náklady za zvolený způsob platby jsou v rámci objednávkového formuláře připočteny k ceně zboží.

4. Dodací podmínky

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Za uvedení chybné adresy a nedoručení zboží prodávající nenese odpovědnost. Zboží bude odesláno kupujícímu nejpozději nejpozději do 10 pracovních dnů od připsání kupní ceny na bankovní účet prodávajícího. V případě, že nebude možné dodat zboží v řádném termínu, bude kupující upozorněn nejpozději 5. pracovní den po dni podání objednávky. Způsob doručení zboží určuje kupující v objednávkovém formuláři. Cena za doručení zboží je součástí celkové ceny zboží.Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. Ihned by mělo být zahájeno u dopravce reklamační řízení a kopie zápisu by měla být bez zbytečného odkladu zaslána prodávajícímu, jinak nemůže být na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky žádný nárok. V případě shledání porušení či poškození doporučujeme kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu odmítnout. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.V případě, že kupující bezdůvodně odmítne zboží převzít, má prodávající právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 5% z fakturované částky a poštovné za zpětné doručení prodávajícímu.

5. Práva a povinnosti z vadného plnění

A) Jakost při převzetí Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství apod.), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména, nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení do smlouvy může kupující požadovat vrácení ceny v plné výši. Během šesti měsíců od převzetí se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetí o vadě věděl, nebo ji sám způsobil. B) Zákonná práva z vad Prodávající poskytuje záruku na prodávané zboží v délce 24 měsíců. Prodávající se zavazuje, že prodávaná věc bude po uvedenou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Kupující je povinen uplatnit u prodávajícího právo z vady bez zbytečného odkladu, nejpozději však v záruční době. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy: – Odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci – Bezplatné odstranění vady opravou – Přiměřenou slevu z ceny, nebo – Vrácení ceny na základě odstoupení od smlouvy Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla, nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy, má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení, neopatrnou manipulací se zbožím kupujícím, či poškozením ze strany kupujícího. Rovněž neodpovídá za odchylky v barevnosti, designu apod. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího prostřednictvím elektronické adresy info@janmarkel.cz. Výrobek zašle k posouzení reklamace na adresu: Jan Markel, Dukelská 89a, Brno, 614 00. Prodávající do 30 dnů rozhodne o výsledku reklamačního řízení.

6. Podmínky odstoupení od smlouvy

Kupující (spotřebitel) má právo odstoupit od smlouvy, nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Kupující je v tomto případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel předat prodávajícímu. Zboží je nutno předat nepoškozené. Náklady na doručení nese kupující. V případě nedodržení těchto podmínek, nelze odstoupení považovat za řádné. O úmyslu odstoupit od smlouvy, je kupující povinen informovat prodávajícího emailem na adresu info@janmarkel.cz. Vracené zboží, které bude zasláno na dobírku, nebude převzato. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku (cenu zboží) předem dohodnutým způsobem (poštovní poukázka, převod na účet). Náklady spojené s dopravou vraceného zboží hradí kupující. Kupující nemá dle § 1837 písm. j) obč. zák. právo odstoupit od smlouvy na koupi vstupenek na živé akce. Nedílnou přílohu těchto obchodních podmínek tvoří dle ust. § 1820 obč. zák. odst. 1. písm. f) formulář pro odstoupení od smlouvy.

7. Autorská práva

Materiály, produkty, a jiné doprovodné materiály publikované na stránkách www.opravdovyvztah.cz jsou předmětem duševního vlastnictví, podléhají autorskoprávní a průmyslově právní ochraně. Jakékoliv nakládání (publikování tiskem, kopírování, obsahu, sdělování prostřednictvím sítí elektronických komunikací, napodobování, rozmnožování, rozšiřování, vystavování, atd.) bez předchozího písemného souhlasu nositele práv je zákonem zakázáno. Rovněž samotný předmět této smlouvy, podléhá autorskoprávní ochraně. Je zakázáno jeho rozmnožování, kopírování, napodobování, rozšiřování, či využití k jinému než stanovenému účelu. V případě zájmu o užití takto chráněných produktů je potřeba předchozího souhlasu a udělení licence ze strany prodávajícího.

8. Mimosoudní řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy a řídí se vždy českým právem Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

9. Závěrečná ustanovení

Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Obchodní podmínky jsou pro smluvní strany závazné ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti od …. Prodávající má právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Příloha č. 1

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy dle Nařízení vlády č. 363/2013 Sb. (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)Oznámení o odstoupení od smlouvyAdresát: Opravdový vztah s.r.o. IČ: 09849548 místem podnikání: Vojtěšská 211/6, Praha 1, 110 00Oznamuji/oznamujeme*, že tímto odstupuji/odstupujeme* od kupní smlouvy na koupi tohoto zboží: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (číslo faktury, název produktu, počet kusů apod.)Datum objednání zboží: Datum obdržení zboží (datum, kdy jsem zboží převzal/a):Vaše jméno a příjmení: Vaše adresa: Podpis: Datum:

Příloha č. 2

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KUPUJÍCÍHO Prodávající jako správce osobních údajů zpracovává na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) osobní údaje Kupujícího, které mu Kupující poskytl v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy, (dále jen “Kupní smlouva”). Tyto osobní údaje bude Prodávající zpracovávat dle čl. 6, odst. 1, písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů za účelem plnění smlouvy o dílo (účetní agendy, dopravy zboží, apod.), a dále dle čl. 6, odst. 1, písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů za účelem ochrany práv Prodávajícího v případě sporu. Osobními údaji se dle čl. 4, odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů rozumí veškeré informace, pomocí kterých lze tento subjekt identifikovat (například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor, odkaz na fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské prvky tohoto subjektu.Zpracováním osobních údajů se dle čl. 4, odst. 2 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.Zpracovávání osobních údajů Prodávajícím pro tyto účely je nutné k naplnění účelu smlouvy o dílo a není tedy podmíněno souhlasem subjektu údajů (Kupujícího). Osobní údaje Kupujícího budou zpracovávány a uchovávány po dobu trvání závazků z Kupní smlouvy a po dobu dalších 4 let od zániku veškerých závazků z Kupní smlouvy vzniklých mezi Kupujícím a Prodávajícím, pokud právní předpisy v případě konkrétních dokladů nestanoví delší archivační dobu. Osobní údaje Kupujícího bude Prodávající zpracovávat sám, případně prostřednictvím třetích osob (zpracovatelů) zajišťujících pro Prodávajícího vedení účetnictví. Osobní údaje Kupujícího mohou být zpřístupněny dopravcům zajišťujícím dodání zboží a také poradcům Prodávajícího vázaným povinností mlčenlivosti nebo osobám, kterým bude svědčit zákonný důvod pro přístup k těmto osobním údajům, nebo dalším osobám, pokud to bude nezbytné pro ochranu práv Prodávajícího. Prodávající bude shromažďovat osobní údaje Kupujícího a tyto dále zpracovávat pouze v rozsahu odpovídajícím výše uvedenému účelu.Kupující má veškerá práva subjektu údajů dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména: a. právo získat od Prodávajícího potvrzení, zda osobní údaje Kupujícího jsou či nejsou zpracovávány, a po-kud je tomu tak, právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména o účelu jejich zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou zpřístupněny, a plánované době, po kterou budou uloženy; b. právo požadovat opravu nepřesných údajů, které se týkají Kupujícího, dle čl. 16 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů; c. právo požadovat výmaz osobních údajů, které se Kupujícího týkají, pokud je dán některý z důvodů uve-dených v čl. 17 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, například pokud osobní údaje Kupujícího již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; d. právo požadovat, aby Prodávající omezil zpracování, pokud nastane některý z případů uvedený v čl. 18 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména pokud Kupující popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů; e. pokud se Kupující domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů dochází k porušení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském stá-tě svého obvyklého bydliště, nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. V České republice se jedná o Úřad pro ochranu osobních údajů.Kupující zaškrtnutím souhlasu s obchodními podmínkami v souvislosti s objednávkou předmětu převodu na webovém portále www.opravdovyvztah.cz stvrzuje, že byl poučen o zpracování jeho osobních údajů ze strany Prodávajícího, a že tomuto poučení porozuměl.Podrobně a přehledně si přečtěte, jak chráníme vaše osobní údaje.Pokud byste měli jakýkoliv dotaz, napište nám e-mail nebo na Facebooku.